Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Kontrolór - od 07.01.2018 obec nemá kontrolóra

Mgr. Anna Lovecká

Mgr. Anna Lovecká

Adresa: Brehy č. 316

Mobil: 0903 488185

E-mail: lovecka.anna@gmail.com

Hlavná kontrolórka obce Brehy od 15.01.2016 do 06.01.2018, predtým poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Brehoch od roku 2014.

Pôsobila ako predseda komisie sociálnej a bytovej, predseda redakčnej rady, člen rady školy
- vydatá, 2 deti
Ďakujeme za vykonanú činnosť pre obec.


 

 

 

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon ”).

Tento zákon uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Týmto je v podmienkach obce Brehy – SMERNICA o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podávaných v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „ smernica ”).

V zmysle zákona a smernice je v obci zodpovednou osobou hlavný kontrolór. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je Obec Brehy a ktorá v dobrej viere urobí podnet o páchaní protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie.

Podnet bez udania mena, priezviska a adresy sa považujú za anonymné.

Podnety možno podávať:

  1. Písomne zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením ” Neotvárať podnet pre hlavného kontrolóra ”,
  2. Ústne prostredníctvom zodpovednej osoby po predošlom ohlásení na dostupných kontaktných údajoch,
  3. Elektronicky 24 hodín denne na mailovú adresu: lovecka.anna@gmail.com.

 


Úvodná stránka