Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebná agenda - tlačivá

Stavebná činnosť v obci

Stavebné konania vybavuje pre Obec Brehy spoločný stavebný úrad na Novej Bani. Obec Brehy samostatne rieši drobné stavby. Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu. Drobné stavby sú : prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkove spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky. stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.), podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m ( napr. žumpa, pivnice), stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva), oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod. Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby. Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Potrebné je doložiť tieto doklady: doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi, jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach, jednoduchý technický opis stavby. Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu. Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Okresného úradu Žarnovica. Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osôb. Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia. Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.


 


Úvodná stránka