Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Brehy.

Verejná obchodná súťaž na prenájom lesných pozemkov na roky 2018 - 2027Vytlačiť
 

Obec Brehy

 

vyhlasuje

 

podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov verejnú obchodnú súťaž:

 

„Nájom lesných pozemkov na roky 2018 - 2027“

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom lesných pozemkov vo vlastníctve obce Brehy, ktoré sú zapísané na Liste vlastníctva č. 4279 a  na Liste vlastníctva  č. 4178 a sú o výmere 947 5604 m2 v katastrálnom území obce Brehy.

 

Špecifikácia predmetu nájmu, kritéria na hodnotenie a ostatné náležitosti verejnej obchodnej súťaže sú uvedené v Súťažných podmienkach, ktoré sú zverejnené na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce www.brehy.sk a tiež sa nachádzajú v sídle vyhlasovateľa.

 

Súťažné návrhy je potrebné doručiť poštou na adresu sídla vyhlasovateľa: Obecný úrad,      968 01 Brehy 117, príp. podať osobne na Obecnom úrade v termíne od 14.2.2018 do 21.2. 2018 do 14. hod. v zapečatenej obálke s vyznačením: „Neotvárať – Verejná obchodná súťaž: Nájom lesných pozemkov na roky 2018 - 2027“

 

 

Verejná obchodná súťaž

 

podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Súťažné podmienky

 

„Nájom lesných pozemkov na roky 2018 - 2027“

 

Článok 1

Vyhlasovateľ

 

Vyhlasovateľ: Názov: Obec Brehy

Sídlo: Obecný úrad, 968 01 Brehy 117

Zastúpený: Ing. Juraj Tencer, starosta obce

IČO: 35 659 599

Bankové spojenie: VUB Nová Baňa

IBAN: SK74 0200 0000 0011 3593 2053

(v ďalšom texte len „Obec Brehy“ alebo „vyhlasovateľ“)

 

 

 

 

 

Článok 2

Predmet verejnej obchodnej súťaže

 

Obec Brehy vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom lesných pozemkov vo vlastníctve obce Brehy, ktoré sú zapísané na Liste vlastníctva č. 4279 a  na Liste vlastníctva č. 4178 a sú o výmere 947 5604 m2 v katastrálnom území obce Brehy.

 

Článok 3

Osobitné podmienky

 

  1. Do tejto verejnej obchodnej súťaže sa môže prihlásiť a ďalej sa jej zúčastňovať iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude voči Vyhlasovateľovi vystupovať samostatne (t. j. nie ako skupina osôb vystupujúcich voči Vyhlasovateľovi súťaže spoločne) a ktorá spĺňa nasledujúce podmienky (ďalej len „Navrhovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare):

 

  1. je oprávnená na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Za účelom preukázania splnenia tejto podmienky Navrhovateľ predloží originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať, nie starší ako 1 mesiac (výpis z obchodného registra, prípadne iný doklad o oprávnení podnikať) so zápisom výkonu predmetu podnikania – lesníctvo alebo ekvivalentným zápisom;

 

  1. nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla, nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do Sociálnej poisťovne, či ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne; za účelom preukázania skutočností uvedených v tomto bode predloží Navrhovateľ príslušné potvrdenia – originály (príslušný súd, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad) nie staršie ako 1 mesiac a čestné vyhlásenie o uvedených skutočnostiach;

 

  1. má obrat vo výške min. 5,0 mil. € za roky 2012-2016 – doložiť účtovnými uzávierkami

 

  1. má najmenej 15 ročné skúsenosti s obhospodarovaním lesných pozemkov na výmere min. 1000 ha (slovom: jedentisíc  hektárov); za účelom preukázania skutočností uvedených v tomto bode predloží Navrhovateľ príslušné potvrdenia a čestné vyhlásenie o uvedených skutočnostiach;

 

  1. vykonáva funkciu OLH s min. 10 ročnou praxou; za účelom preukázania skutočností uvedených v tomto bode predloží Navrhovateľ príslušné potvrdenia/osvedčenia a čestné vyhlásenie o uvedených skutočnostiach;

 

  1. je účastníkom certifikácie lesov podľa PEFC alebo FSC (systém certifikácie lesov) alebo ekvivalent; za účelom preukázania skutočností uvedených v tomto bode predloží Navrhovateľ príslušné potvrdenia/osvedčenia a čestné vyhlásenie o uvedených skutočnostiach;

 

  1. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži uvedené v článku 3, nie je oprávnená sa prihlásiť do verejnej obchodnej súťaže, ako ani podať návrh v rámci tejto súťaže. Ak sa však prihlási do verejnej obchodnej súťaže a/alebo podá návrh, hoci tieto podmienky účasti v súťaži nespĺňa, jej návrh nebude vyhodnocovaný. Ak Vyhlasovateľ zistí až po vyhodnotení návrhov, že Navrhovateľ nespĺňa podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto článku 3, týchto súťažných podmienok, vyhradzuje si právo neuzavrieť s takýmto navrhovateľom Zmluvu.

 

 

Článok 4

Minimálna cena nájmu a maximálna ročná ťažba

 

Minimálna cena nájmu je 36 000,- € bez DPH/ rok.

 

Maximálna ročná ťažba je 3000,- m3/rok.

 

Článok 5

 

Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže

 

1. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy je potrebné doručiť poštou na adresu: Obecný úrad,  968 01 Brehy 117, príp. podať osobne na Obecnom úrade v termíne od 14. 02. 2018 do 21.02. 2018 do 14. hod. v zapečatenej obálke s vyznačením: „Neotvárať – Verejná obchodná súťaž: Nájom lesných pozemkov na roky 2018 - 2027“

 

2. Návrh musí obsahovať:

 

a/ žiadosť o účasť vo verejnej obchodnej súťaži (žiadosť musí byť podaná ako originál, nie podaná mailom, faxom a pod.), návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované;

b/ v písomnej forme návrh Nájomnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) v zmysle ustanovení § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, s uvedením:

-           identifikácie predmetu nájmu;

-           identifikácie nájomcu a prenajímateľa;

-           výšky nájmu;

  • doby prenájmu;
  • záväzok nájomcu zahrnúť do certifikácie lesov aj prenajímané  lesné pozemky obce Brehy počas celej doby nájmu.

 

V prípade, že budúci nájomca poruší zmluvne stanovené povinnosti, vyhlasovateľ ako budúci prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo aj zmluvu vypovedať a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je 6 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom prenajímateľ doručil výpoveď druhej zmluvnej strane.

 

Vyhotovenie zmluvy musí byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) navrhovateľa.

 

c/ doklady a dokumenty podľa článku 3 týchto súťažných podmienok.

d/ udelenie súhlasu so spracovávaním osobných údajov v súlade s § 11 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

e/ oprávnenú kontaktnú osobu, telefón, fax, mobil.

f/  ponúkanú výšku nájmu.

3. Kritéria pre vyhodnotenie ponúk: Ponúkaná výška nájmu.

 

4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 15 dní od schválenia prenájmu Obecným zastupiteľstvom obce Brehy.

 

5. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo meniť už uverejnené podmienky verejnej obchodnej súťaže alebo súťaž zrušiť uznesením Obecného zastupiteľstva obce Brehy.

 

6. V prípade zmeny alebo zrušenia budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

 

7. Víťazovi verejnej obchodnej súťaže /schválenému Obecným zastupiteľstvom/ bude v lehote do 15 dní od schválenia prenájmu v Obecnom zastupiteľstve obce Brehy predložený doplnený návrh zmluvy a po jeho vzájomnom odsúhlasení bude navrhovateľ vyzvaný, aby v určenom termíne Zmluvu podpísal.

 

8. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh:

 

a/ ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže;

b/ obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok;

c/ ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.

 

9. V súlade s § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

 

Článok 6

Obhliadka nehnuteľnosti

 

1. Obhliadka nehnuteľnosti na mieste samom bude záujemcom umožnená s vyhlasovateľom súťaže dňa 06.02.2018 o 9.00 hod. a 12.02.2018 o 9.00 hod. Záujemcovia o účasť na obhliadke sa v uvedené dni a hodinu dostavia pred budovu Obecného úradu v obci Brehy.

 

2. Náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o obhliadku.

 

Článok 7

Miesto, dátum a čas otvárania obálok

 

Vyhodnotenie ponúk

1. Miesto: Zasadačka Obecného úradu, 968 01 Brehy.

2. Dátum a čas: 21.02.2018 o 14.00 hod.

3. Vyhodnotenie ponúk uskutoční komisia menovaná starostom obce hneď po otvorení obálok.

 

 

Článok 8

Vyhodnocovanie návrhov

 

1. Vyhlasovateľ vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvhodnejší. Za najvhodnejší bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom a bude z pohľadu obce Brehy najvýhodnejšie spĺňať vyhlásené kritériá.

 

2. Vyhlasovateľ oznámi všetkým účastníkom písomne vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže v lehote do 15 dní od schválenia prenájmu Obecným zastupiteľstvom obce Brehy.

 

3. Schválenie prenájmu nehnuteľností v Obecnom zastupiteľstve v obci Brehy je podmienkou uzatvorenia Zmluvy.

 

Článok 9

Ostatné ustanovenia

 

1. Bližšie informácie o verejnej obchodnej súťaži poskytne starosta obce Brehy: Ing. Juraj Tencer, č. tel. 0905 417540

 

2. Návrh, ktorý bol podaný, je neodvolateľný od okamihu jeho podania. Úspešný navrhovateľ je svojim návrhom viazaný pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy.

 

3. Súťažné návrhy môžu navrhovatelia meniť alebo dopĺňať len v lehote určenej na podávanie návrhov. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nemožno návrh ani meniť a dopĺňať. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu, možno opraviť.

 

4. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto verejnej obchodnej súťaži.

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                 Ing. Juraj Tencer, v.r.

                                                                                                                     starosta obce

           


 
 

Schránka pre občanov na podnety a príspevky.

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Brehoch je zriadená schránka, do ktorej môžete dávať Vaše príspevky do Brežských novín a tiež podnety a pripomienky k činnosti v našej obci. Schránka sa nachádza pri vchodových dverách Obecného úradu, oproti poštovej schránke.


 

Brežské noviny.

Oznamujeme občanom, že nové číslo Brežských novín nájdete v sekcii "Pre verejnosť > Brežské noviny". Zároveň Vám oznamujeme, že príspevky do nového čísla môžete poslať na mailovú adresu brezskenoviny@gmail.com   Ďakujeme...


 


Úvodná stránka