Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Brehy.

Voľba hlavného kontrolóra obce Brehy Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Brehoch  v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  vyhlasuje  voľbu hlavného kontrolóra obce Brehy

 

Čiastočný pracovný úväzok :  4,5 hod. týždenne, t.j. 0,12 úväzku

Deň konania voľby:  22.03.2018

Kvalifikačné a iné predpoklady kandidáta:

- vzdelanie minimálne podľa §18a ods.1 platného zákona o obecnom zriadení (č.369/1990 Zb.)

- bezúhonnosť kandidáta

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- prax vo verejnej správe alebo v oblasti vnútornej kontroly vítaná

 

Požadované doklady, ktoré je kandidát povinný predložiť:

- písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /mail, telefón/

- písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov na účely voľby

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – stačí predložiť jeho úradne overenú 

  fotokópiu

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej pracovnej     

  pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu konania voľby

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie kandidáta z procesu voľby!

 

Termín na podávanie prihlášok: najneskôr  07.03.2018 do 15.00 h

 

Prihlášku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu Obecný úrad Brehy, 968 01 Brehy č. 117. Obálku je potrebné označiť heslom: „Voľba HK – Neotvárať“. Za deň doručenia sa bude považovať deň uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky OcÚ v Brehoch na obálke.

 

 

V Brehoch, 25.01.2018                                

                                  

                                                                                                                    v.r.

                                                                                                          Ing. Juraj Tencer

                                                                                                             starosta obce

 


 
 

Schránka pre občanov na podnety a príspevky.

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade v Brehoch je zriadená schránka, do ktorej môžete dávať Vaše príspevky do Brežských novín a tiež podnety a pripomienky k činnosti v našej obci. Schránka sa nachádza pri vchodových dverách Obecného úradu, oproti poštovej schránke.


 

Brežské noviny.

Oznamujeme občanom, že nové číslo Brežských novín nájdete v sekcii "Pre verejnosť > Brežské noviny". Zároveň Vám oznamujeme, že príspevky do nového čísla môžete poslať na mailovú adresu brezskenoviny@gmail.com   Ďakujeme...


 


Úvodná stránka